KONKURS ZA NAGRADU STUDENTU/ICI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

KONKURS za nagradu studentu/ici osnovnih akademskih studija

Advokatsko ortačko društvo Dimitrijević i partneri iz Banjaluke, raspisuje konkurs za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci za izradu Pravnog mišljenja na temu:

Ništavost i pobijanje odluka skupštine akcionarskog društva (kada se odluke mogu pobijati, koje odluke, u kojim rokovima, ko su lica ovlaštena za pobijanje), sa akcentom na posljedice i razlike između rušljivih i ništavih odluka.

Konkurs ima za cilj da kod studenata prava razvije i podstakne pravno pisanje i pravničko razmišljanje koje će im biti neophodno u predstojećoj karijeri.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti četvrte godine I ciklusa studija.

Izbor radova i nagrađivanje će se vršiti tako što će se izabrati tri najbolja rada (prvo, drugo i treće mjesto):

  1. Za prvo mjesto, novčana nagrada iznosi 300 KM,
  2. Za drugo mjesto, novčana nagrada iznosi 200 KM,
  3. Za treće mjesto, novčana nagrada iznosi 100 KM.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem email adrese: office@dimitrijevicpartners.com sa naznakom  – „Prijava na konkurs za izradu Pravnog mišljenja“.

Kandidati su, pored rada na temu, uz prijavu dužni dostaviti skeniranu kopiju indeksa sa stranicama iz kojih je vidljivo da su studenti treće ili četvrte godine I ciklusa studija u akademskoj 2023/24.

Jedan student može podnijeti samo rad na jednu od izabranih tema.

Kandidati se mogu upoznati sa očekivanom formom i metodologijom izrade pravnog mišljenja na odabranu temu kroz direktni kontakt sa advokatskim društvom, slanjem upita na email adresu: office@dimitrijevicpartners.com

Rok za prijave i dostavljanje radova je 1. mart 2024. godine.

Konkurs će biti biti objavljen na internet stranicama Pravnog fakulteta u Banjaluci www.pf.unibl.org i Advokatskog ortačkog društva Dimitrijević i partneri www.dimitrijevicpartners.com

Radovi moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj. Konkurs će se smatrati uspješnim ako se prijave najmanje tri (3) rada, koji ispunjavaju propisane uslove konkursa.

Kriterijum za izbor najboljeg rada biće baziran na nekoliko mjerila (stil pisanja, metodologija izlaganja, vještina obrade pravnih instituta).

Dostavljeni radovi se ne vraćaju.

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. All rights reserved.